Cookie- en privacybeleid

G.D.P.R. Privacyvoorwaarden

 

Tecqmenne NV Skyshoots

Tecqmenne N.V. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op erwin@skyshoots.be

Verwerkingsdoeleinden

Tecqmenne N.V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens en beelden van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. , heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Tecqmenne N.V. verbonden zijn of met enige andere partner van Tecqmenne N.V.

Tecqmenne N.V. garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Beeldmateriaal zal bewaard worden gedurende de termijn die nodig is om een goede dienstverlening te kunnen waarborgen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: erwin@skyshoots.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Algemene verkoopsvoorwaarden NL

Tecqmenne NV Skyshoots

1. Tegenstelbaarheid

Door het niet schriftelijk protesteren binnen de week van deze algemene voorwaarden stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Geen enkele strijdige clausule wordt door SOFAM aanvaard.

2. Reproductierechten

1. Het gebruik van de documenten en/of de rechten, voorwerp van onderhavige overeenkomst, is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die hierin gegeven is.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding behoudt de auteur de intellectuele eigendom op zijn werken.

Gezien afstand van een document geenszins overdracht inhoudt van auteursrechten en dit evenmin laat vermoeden, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of elke andere vorm van gebruik, enkel mogelijk mits onze a priori, schriftelijke toestemming.

De originelen dienen steeds terugbezorgd te worden aan de auteur.

2. Toelating tot reproductie ontstaat pas na betaling van de overeengekomen prijs die berekend zal worden op basis van het SOFAM-Tarief. De gebruiker aanvaardt de toepassing van dit tarief.

3. Deze overeenkomst is afgesloten intuitu personae. De rechten en/of documenten, voorwerp ervan, zijn nooit overdraagbaar aan derden, behoudens onze voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming. De gebruiker is aansprakelijk voor elke schending van dat verbod.

4. In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, videoprocédé, elektronisch, digitaal of analoog) mag er een nieuw origineel of een kopie van welke aard ook van deze documenten gemaakt worden zonder onze voorafgaande, schriftelijke, uitdrukkelijke toestemming.

5. De gebruiker moet de morele rechten van de auteur ten allen tijde respecteren en de integriteit van de weken respecteren, met name de kleuren trouw weergeven, de werken niet verminken of vervormen.

De naam van de auteur moet expliciet bij elke reproductie telkens weer vermeld worden als volgt : ©skyshoots.be - jaartal

6. De gebruiker verbindt er zich formeel toe om ons binnen de 10 dagen na het drukken, en ten laatste 7 dagen voor het verspreiden van de publicatie, een bewijsexemplaar te bezorgen.

7. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding op de voorzijde van deze overeenkomst zijn alle andere rechten (kabel, audiovisuele exploitatie, privé-kopie, uitgave, enz.) voorbehouden.

3. Annulatie of verplaatsing opdrachten

Skyshoots Tecqmenne NV biedt een 'weersgarantie' d.w.z. dat bij ongunstige weersomstandigheden die niet voorspeld waren door de meteo wij de opdracht in overleg zonder kosten verleggen naar een andere datum.

Bij annullatie of verplaatsing van toegekende opdrachten door de opdrachtgever of klant zullen volgende vergoedingen in rekening worden gebracht :

- annullatie of verplaatsing meer dan één week voor de voorziene uitvoeringsdatum : 25% van het volledige bedrag voorzien voor de opdracht

-annullatie of verplaatsing minder dan één week voor de voorziene uitvoeringsdatum : 50% van het volledige bedrag voorzien voor de opdracht

- annullatie of verplaatsing op de dag voor de voorzien uitvoeringsdatum : 75% van het volledige bedrag voorzien voor de opdracht

4. Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar op 8 dagen, tenzij andersluidend beding op de voorzijde van de factuur. De vervaldag geldt als ingebrekestelling. Elke onbetaalde factuur wordt van rechtswege verhoogd met de wettelijke interest en met een forfaitaire verhoging ad 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 74,37 euro. Deze verhoging staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en gerechtskosten.

5. Sancties

De voorafgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de rechten en schadevergoedingen die volgens het SOFAM-Tarief verschuldigd zijn :

gebruik zonder voorafgaande toestemming : forfaitaire schade-vergoeding van 200 % van het basisrecht volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 123,95 euro

gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende : forfaitaire schadevergoeding van 100 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 123,95 euro

gebruik met verkeerde naamtekening : forfaitaire schadevergoeding van 300 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 247,89 euro

wijziging van het werk zonder voorafgaande toestemming van de auteur of in geval van aantasting van de integriteit van het werk : forfaitaire schadevergoeding van 200 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 123,95 euro

De gebruiker zal eveneens een bijkomende vergoeding betalen gelijk aan de reële kost van opzoekingen, vaststellingen, proces-verbaal, verplaatsingen , aanschaffing van overtuigingsstukken door Sofam, als alle andere reële kosten uitgezet door Sofam omwille van zijn inbreuk, met een minimum van 123,95 euro

6. Territoriale bevoegdheid

In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×