Home » Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.a.  Alle leveringen en diensten van Slyshoots worden uitsluitend beheerst door onze algemene voorwaarden, zelfs als de algemene voorwaarden van de opdrachtgever/cliënt hiermee in tegenstrijd zouden zijn, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke andersluidende afwijkingen.

1.b. Definities
– “Bestelling” : een door de opdrachtgever/cliënt voor goedkeuring ondertekende offerte of bestelbon of bestelling via e-mail
– “Opdrachtgever / Cliënt” : de persoon die de offerte/bestelbon heeft ondertekend of de e-mail met de bestelling heeft opgesteld
– “Slechte weersomstandigheden”: windsnelheden op 50 meter hoogte van meer dan 10 m/sec (= 36 km/u) of 12 m/sec (= 43 km/u), afhankelijk van de in te zetten drone / regenval / sneeuwval / mist / hoge vochtigheidsgraad / buitentemperatuur minder dan 0° Celsius of meer dan 40° Celsius / KP-index hoger dan 4 (parameters zoals weergegeven op UAV Forecast). De piloot beslist of de vlucht kan doorgaan.
– “Overmacht” : buitengewone, onvoorzienbare omstandigheid waardoor het voor Skyshoots onmogelijk is om een verbintenis tijdelijk of definitief uit te voeren, zonder dat deze omstandigheid aan Skyshoots kan worden toegerekend
– “De overheid” : Directoraat-Generaal van de Luchtvaart (DGLV) / European Union Aviation Safety Agency (EASA) / Skeyes / Map.droneguide.be / ATC (Air Traffic Control) / Verkeerstorens van de verschillende luchthavens / Politiediensten
2. De bestelling van de opdrachtgever/cliënt wordt slechts als definitief aanzien na diens schriftelijke goedkeuring van de offerte en na ontvangst van het voorschot. Door zijn bestelling aanvaardt de opdrachtgever/cliënt onze algemene voorwaarden als bindend en doet hij afstand van zijn eigen voorwaarden, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke andersluidende afwijkingen.
3. Het voorschot betaald bij bestelling wordt beschouwd als pand en wordt onherroepelijk eigendom van Skyshoots.
4. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend behoudens gegeven optie. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief de wettelijke BTW, behoudens anders vermeld.
5.a. De leveringstermijn en/of de termijn om de diensten uit te voeren zijn enkel ten titel van inlichting gegeven en zijn niet bindend tenzij het tegenoverstelde uitdrukkelijk bedongen werd. Gevallen van overmacht, slechte weersomstandigheden, vliegverbod opgelegd door de overheid, weigering door of onmogelijkheid van de overheid om een noodzakelijke vergunning af te leveren of andere onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van het contract onmogelijk maken of aanzienlijk verzwaren, ontslaan Skyshoots van haar verbintenissen, zelfs indien het tegenovergestelde bedongen werd. Vertraging in levering of in uitvoering van de dienst kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of vernietiging van de bestelling.

5.b. Skyshoots zal de uitvoering van een geplande opdracht in geval van onvoorziene slechte weersomstandigheden, kosteloos verplaatsen naar een andere datum, in onderling goed overleg met de opdrachtgever/cliënt.

5.c. Indien de uitvoering van de opdracht op initiatief van de opdrachtgever/cliënt wordt verplaatst zonder dat slechte weersomstandigheden of overmacht de oorzaak zijn, dan zal Skyshoots de volgende vergoedingen in rekening kunnen brengen :
– verplaatsing van de uitvoeringsdatum meer dan een week vóór de voorziene datum van uitvoering : + 25 % van het offertebedrag
– verplaatsing van de uitvoeringsdatum minder dan een week vóór de voorziene datum van uitvoering : + 50 % van het offertebedrag
– verplaatsing van de uitvoeringsdatum op de voorziene datum van uitvoering: + 100 % van het offertebedrag.
6. Ingeval de opdrachtgever/cliënt niet de gevraagde voorbereidingen (zoals vermeld op de offerte/bestelbon of in andere schriftelijke correspondentie) heeft getroffen om de levering en/of dienst van Skyshoots te kunnen laten plaatsvinden, zal Skyshoots het keuzerecht hebben om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden ten nadele van de opdrachtgever/cliënt, dan wel een meerprijs in regie aan te rekenen ter compensatie van de door de opdrachtgever/cliënt niet uitgevoerde voorbereidingen. In beide gevallen zal tevens een forfaitaire schadevergoeding van 20% op de waarde van de door opdrachtgever/cliënt goedgekeurde offerte verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Skyshoots om desgevallend een hogere schadevergoeding te vorderen ter dekking van de werkelijk geleden schade.
7. Tenzij anders overeengekomen zijn de facturen contant betaalbaar, zonder disconto en zonder enige afhouding. De facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum. Elke onbetaalde factuur zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een conventionele intrest gelijk aan de intrest voorzien in art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Tevens zal elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het uitstaande bedrag, met een minimum van 100,00 EUR. Tenslotte worden desgevallend toegekende kortingen op facturen als onbestaande beschouwd in geval de factuur onbetaald is gebleven op de vervaldag.
8. Indien mocht blijken dat de financiële toestand van de opdrachtgever/cliënt aan twijfels onderhevig is, kan elke verdere uitvoering worden stopgezet, onmiddellijke betaling geëist en betalingszekerheid gevraagd worden van hetgeen nog uit te voeren is, maar onder voorbehoud van de aldus geleden schade op de opdrachtgever/cliënt te verhalen.
9. De geleverde goederen/beeldmateriaal/data blijven eigendom van Skyshoots zolang de opdrachtgever/cliënt niet al zijn verplichtingen volledig is nagekomen. Wanbetaling geeft ons het recht, indien wij het wensen, de geleverde goederen terug te vorderen zonder voorafgaande ingebrekestelling en onder voorbehoud van later door de opdrachtgever/cliënt te betalen schadeloosstelling.
10. Skyshoots behoudt in alle gevallen het recht om alle in opdracht van opdrachtgever/cliënt gemaakte beelden en/of verzamelde data naar eigen goeddunken te gebruiken voor publicitaire, promotionele doeleinden op alle eigen sociale mediakanalen van Skyshoots (website, Instagram, LinkedIn, YouTube, Vimeo enzovoort – niet limitatieve opsomming), tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen met opdrachtgever/cliënt.
11. Elke klacht moet per aangetekende brief en binnen 7 kalenderdagen aan Skyshoots gericht worden, zoniet zullen zowel de levering als de diensten als de factuur als aanvaard worden beschouwd. Een klacht kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding onder gelijke welke vorm ook. Het indienen van een klacht, zelfs binnen de voorgeschreven termijn, ontslaat de opdrachtgever/cliënt niet van de verplichting te betalen op de vervaldag.
12. Skyshoots is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en de opdrachtgever/cliënt zal Skyshoots dienaangaande steeds vrijwaren, zowel in feite als in rechte.
13. Indien één van de bepalingen of een deel van de bepalingen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. In geval een bepaling nietig of onafdwingbaar wordt bevonden, zullen partijen deze bepaling vervangen door een andere, die het meest de intenties van partijen benadert.
14. In geval van betwisting zullen, behoudens andersluidende dwingende wetsbepalingen, steeds de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde en het Vredegerecht te Aalst bevoegd zijn, alwaar uitsluitend toepassing zal worden gemaakt van Belgisch recht.
Scroll naar boven